OPIS DŽENNETSKIH ŽENA

Allah Uzvišeni kaže:
1. Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imaće u Gospodara svoga džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, u njima će vječno boraviti, i čiste žene, i Allahovu naklonost – a Allah poznaje robove Svoje. (Alu Imran, 15.)
2. I posebne žene. Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti i djevicama ih učiniti milim muževima njihovim, i godina istih za one sretne; biće ih mnogo od naroda drevnih, a mnogo i od kasnijih. (El-Vaki’a, 34-40.)
3. Pored njih će biti one koje će preda se gledati, očiju prekrasnih, kao da su one jaja pokrivena. (Es-Safat, 48-49.)
4. U njima će biti i hurije očiju krupnih, slične biseru u školjkama skrivenom, kao nagrada za ono što su činili. (El-Vaki’a, 22-23.)
5. U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! biće kao rubin i biser. (Er-Rahman, 56-58.)
6. U njima će biti ljepotica naravi divnih – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! – hurija u šatorima skrivenih. (Er-Rahman, 70-72.)
Od Enesa b. Malika se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Odlazak u borbu na Allahovu putu ujutro i povratak iz nje naveče, bolji je od cijelog ovog svijeta i svega što je na njemu. Prostor u Džennetu koliko obuhvaća luk ili bič nekoga od vas, bolji je od cijelog ovog svijeta i svega što je na njemu. Kada bi se neka od džennetskih hurija pojavila na Zemlji, sve bi između Dženneta i Zemlje ispunila mirisom. Pokrivač na njenoj glavi vredniji je od cijelog ovog svijeta i svega što je na njemu.“ (Bilježe Buharija, br. 2796., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1880.)
Od Ebu Hurejre se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Prva skupina koja će ući u Džennet je poput punog Mjeseca, a oni koji su odmah iza njih biće kao najsjajnija zvijezda na nebu. Svako će od njih imati po dvije žene, čija će se srž potkoljenica vidjeti kroz meso. U Džennetu neće biti neoženjenih. (Bilježe Buharija, br. 3246., i Muslim, br. 2834., i ovo je njegova verzija)

Izvor: Knjiga “Opis Dženneta”, Muhammed b. Ibrahim Et-Tuvejdžiri

Izvor:novihorizonti.ba