KOJA JE VELIČINA MELEKA DŽIBRILA I MELEKA NOSIOCA ALLAHOVOG PRIJESTOLJA???

Govoreći o melekima koji su zaduženi za Džehennem, Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu kaže: «O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onom što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.» (Et-Tahrim, 6.).

Spomenut ćemo nekoliko hadisa koji govore o dvojici plemenitih meleka, Džibrilu i jednom od nosilaca Allahovog Uzvišenog prijestolja (Arša).

Džibril-alejhi selam…

Poslanik, salallahu alejhi ve selem, je vidio Džibrila dva puta u njegovom pravom liku, a potvrdu za to nalazimo u Kur’anu.

Prvo viđenje se spominje u 23. ajetu sure Et-Takvir: «On ga je na obzorju jasnom vidio», a drugo viđenje se spominje u 13., 14. i 15. ajetu sure En-Nedžm: «On ga je i drugi put vidio, kod Sidretu-l muntehaa, kod kojeg je Džennetsko prebivalište.» Drugo viđenje je bilo u vrijeme Israa i Mi’radža.

Bilježi Muslim da je Aiša, radijallahu anha, pitala Poslanika, salallahu alejhi ve selem, o ova dva ajeta, a on joj je odgovorio: «Zaista je to bio Džibril, nisam ga vidio u njegovom pravom liku osim u ova dva slučaja. Vidio sam ga kako silazi sa nebesa, i njegova veličina je obuhvatila sve sto je između nebesa i zemlje.

Upitana je Aiša, radijallahu anha, o značenju 6. ajeta sure An-Nadžm: «razboriti, koji se pojavio u liku svome», pa je odgovorila: «Zaista je to bio Džibril koji je dolazio Poslaniku, salallahu alejhi ve selem, u liku čovjeka, a tada mu je došao u njegovom pravom liku čija je veličina prekrila horizont nebesa (Muslim).

Bilježi Buharija da je Abdullah ibn-Mesud rekao: «Poslanik, salallahu alejhi ve selem, je vidio meleka Džibrila i na njemu šesto krila.» Tumačeći 8. ajet sure En-Nadžm: «Vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara», ibn Mes’ud je rekao: «To jest,vidio je zelena krila koja su prekrila horizont.» (Buharija). Ovdje se misli na Džibrilova krila.

Opisujući meleka Džibrila, alejhi selam, Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu kaže: «Kur’an je, zaista kazivanje Izaslanika plemenitog, moćnog, od Gospodara Arša snažnoga.» (Et-Takvir, 19, 20). Pod «plemenitim izaslanikom» se misli na na Džibrila, alejhi selam.

Melek koji nosi Arš

U hadisu kojeg bilježi Ebu-Davud od Džabira ibn-Abdullaha, radijallahu anhu, se kaže da je Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao: «Dozvoljeno mi je da govorim o jednom od meleka koji nose Arš: zaista ono što je između njegove resice uha i ramena je udaljenost sedamsto godina.»

Isti hadis je spomenuo i Ibn ebi Hatim, koji je rekao da se pod udaljenošću sedamsto godina podrazumijeva udaljenost koju preleti ptica za to vrijeme.

Priredio:
Emir Ganić / kewser.eu
Fakultet da’ve i usuli-ddina